Regulamin witryny

Regulamin witryny radzyniacy.pl

I. Uwagi ogólne:

1. radzyniacy.pl jest witryną internetową, której właścicielem jest osoba prywatna.

2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z witryny radzyniacy.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji na radzyniacy.pl.

II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie radzyniacy.pl na własne ryzyko.

2. Korzystanie z witryny radzyniacy.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego i europejskiego prawa.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w radzyniacy.pl oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.

III. Odpowiedzialność administratora witryny radzyniacy.pl

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie radzyniacy.pl znajdują się treści i materiały naruszające prawo, lub dobra osobiste osób trzecich administrator witryny podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

2. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Informacje przedstawione w radzyniacy.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. Administrator witryny dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.

4. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

5. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

6. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą radzyniacy.pl

IV. Partnerzy radzyniacy.pl

1. Administrator witryny radzyniacy.pl może publikować bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów którzy mogą korzystać z logo radzyniacy.pl

a) Po za przestaniu publikacji baneru lub linku partnerskiego po stronie partnera portalu, administrator zaprzestaje publikacji odnośnika z logo partnera.

2. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów radzyniacy.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.

4. Administrator nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.

V. Zastrzeżenia techniczne

1. Ze względu na techniczne ograniczenia administrator witryny nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Administrator witryny nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu administrator witryny nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3. Administrator witryny dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

4. Administrator witryny nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

VI. Prawa autorskie.

1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie radzyniacy.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.

2. Zawartość witryny radzyniacy.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony administratora witryny i w ramach przeznaczenia określonego przez administratora . W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy się skontaktować z administratorem witryny wysyłając e-mail na adres: kontakt@radzyniacy.pl

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie radzyniacy.pl w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach radzyniacy.pl podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Publikacja linku do radzyniacy.pl w innych serwisach powinna mieć formę: Niezależny Portal Radzyński – radzyniacy.pl. W sprawie publikacji linku do strony radzyniacy.pl w innej formie prosimy o kontakt e-mail: kontakt@radzyniacy.pl

VII. Ochrona danych osobowych

1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do radzyniacy.pl pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do radzyniacy.pl jest równoznaczne z udzieleniem administratorowi witryny zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie radzyniacy.pl i ich wykorzystywanie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).

IX. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzyga administrator witryny.

2. Administrator witryny zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie radzyniacy.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Wysłane przez Redakcja

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz