Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU RADZYNIACY.PL

Zawar­tość

Korzy­sta­jąc z Niezależnego Serwisu Miejskiego w Radzyniu Podlaskim – radzyniacy.pl akcep­tują Pań­stwo niniejszy Regu­la­min. Zapew­niamy, że dokła­damy moż­li­wych sta­rań w celu publi­ko­wa­nia na radzyniacy.pl jak naj­bar­dziej aktu­al­nych i wia­ry­god­nych infor­ma­cji nadsyłanych od autorów współpracujący z naszym serwisem.

Poli­tyka pry­wat­no­ści

Och­rona Pań­stwa danych oso­bo­wych oraz pry­wat­no­ści pod­czas korzy­sta­nia z Niezależnego Serwisu Miejskiego w Radzyniu Podlaskim– radzyniacy.pl jest dla nas nie­zwy­kle ważna. Dla­tego też pro­simy zapo­znać się z nastę­pu­ją­cymi infor­ma­cjami pamię­ta­jąc, że korzy­sta­nie z Niezależnego Serwisu Miejskiego w Radzyniu Podlaskim ozna­cza akcep­ta­cję zasad jego dzia­ła­nia.

Ano­ni­mowe gro­ma­dze­nie danych (wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków „cookies”) 

Mogą Pań­stwo odwie­dzać ogólnodostępny strony Niezależnego Serwisu Miejskiego w Radzyniu Podlaskim bez koniecz­no­ści ujaw­nia­nia swo­jej toż­sa­mo­ści.

Zazna­czamy jed­nak, że nasz Serwis po otrzy­ma­niu Pań­stwa zgody, będzie wyko­rzy­sty­wał tzw. pliki „cookies”. Służy to zapew­nie­niu jak naj­lep­szej funk­cjo­nal­no­ści Sewis i dosto­so­wa­nia go do Pań­stwa potrzeb. Pliki „cookies” są to pliki tek­stowe, które zapi­sy­wane są na Pań­stwa kom­pu­te­rze (urzą­dze­niu koń­co­wym), dzięki czemu będziemy mogli m.in. Pań­stwa „rozpoznać” przy ponow­nej wizy­cie na naszym Serwisie. Ponadto infor­ma­cje zebrane czy prze­cho­wy­wane przez pliki „cookies” pozwolą na korzy­sta­nie przez Pań­stwa z naszej strony w spo­sób bar­dziej efek­tywny i dopa­so­wany do Pań­stwa ocze­ki­wań. Zazna­czamy, że pliki „cookies” pozwa­lają nam poznać jedy­nie nazwę Pań­stwa dostawcy usług inter­ne­to­wych (Pań­stwa adres IP), stronę lub witrynę inter­ne­tową, z któ­rej Pań­stwo nas odwie­dza­cie, datę i godzinę Pań­stwa wizyty oraz strony inter­ne­towe odwie­dzane na naszej witry­nie. Dane te są ana­li­zo­wane w celach sta­ty­stycz­nych oraz w celach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści by pre­zen­to­wać Pań­stwu reklamy uwzględ­nia­jące Pań­stwa zain­te­re­so­wa­nia czy uni­kać pre­zen­to­wa­nia tych samych reklam. Jako indy­wi­du­alny użyt­kow­nik pozo­stają Pań­stwo jed­nak ano­ni­mowi, ponie­waż pliki „cookies” nie pozwa­lają nam na usta­le­nie toż­sa­mo­ści użyt­kow­ników Niezależnego Serwisu Miejskiego w Radzyniu Podlaskim.

Po wej­ściu na nasz Serwis zostają Pań­stwo popro­szeni o zaję­cie sta­no­wi­ska co do moż­li­wo­ści wyko­rzy­sty­wa­nia przez nas pli­ków „cookies”. W przy­padku wyra­że­nia zgody na ich wyko­rzy­sty­wa­nie będą one uży­wane w celach opi­sa­nych powy­żej.

Mogą Pań­stwo także nie wyra­zić zgody na wyko­rzy­sty­wa­nie przez nas pli­ków „cookies”. Wów­czas korzy­sta­nie z nasz Serwis będzie na­dal moż­liwe, jed­nak nie­które z jego funk­cji mogą być ogra­ni­czone lub nie­do­stępne. Dla­tego opty­malne korzy­sta­nie z naszego Serwisu będzie moż­liwe przy zezwo­le­niu nam na wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków „cookies”.

Infor­mu­jemy także, że mogą Pań­stwo w każ­dym cza­sie zmie­nić usta­wie­nia doty­czące pli­ków „cookies” w Pań­stwa prze­glą­darce, w tym zablo­ko­wać lub usu­nąć pliki już zgro­ma­dzone. W tym celu należy postę­po­wać zgod­nie z instruk­cjami dla Pań­stwa prze­glą­darki. W takich usta­wie­niach mogą Pań­stwo także

usta­wić ogólną zgodę na wyko­rzy­sty­wa­nie przez nas pli­ków „cookies”, wów­czas dodat­kowe zgody nie będą potrzebne.

Zazna­czamy, że Miejski Serwis Informacyjny – radzyniacy.pl może zawie­rać ode­sła­nia (linki) do stron inter­ne­to­wych podmiotów zewnętrz­nych. Nie pono­simy jed­nak odpo­wie­dzial­no­ści za funk­cjo­no­wa­nie, czy poli­tykę pry­wat­no­ści zewnętrz­nych stron inter­ne­to­wych. Pro­simy Pań­stwa o każ­do­ra­zowe zapo­zna­wa­nie się z odpo­wied­nimi regu­la­cjami na danych witry­nach inter­ne­to­wych.

Gro­ma­dze­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych oso­bo­wych

Dane oso­bowe to pry­watne infor­ma­cje na Pań­stwa temat. Zali­czają się do nich takie informacje jak np.: imię i nazwi­sko, adres elek­tro­niczny, adres pocz­towy,  numer tele­fonu. Dane oso­bowe gro­ma­dzone są wów­czas, gdy podają je Pań­stwo pod­czas reje­stra­cji lub kontaktujecie się z nami poprzez formularz kontaktowy. Dane po usunięciu konta w Serwisie natych­miast po wysła­niu są usu­wane.

Prawo sprze­ciwu

Mogą Pań­stwo w dowol­nej chwili wyco­fać swoją zgodę na wyko­rzy­sty­wa­nie Pań­stwa danych oso­bo­wych. W przy­padku pisem­nego lub elek­tro­nicz­nego kon­taktu z naszym Admi­ni­stra­to­rem WWW, nie­zwłocz­nie zablo­ku­jemy dostęp do Pań­stwa danych. Ponadto w okre­ślo­nych wypad­kach mają rów­nież Pań­stwo prawo do zmiany, zastrze­że­nia lub wyka­so­wa­nia posia­da­nych przez nas Pań­stwa danych. Zaw­sze mają Pań­stwo prawo do spraw­dze­nia, jakie infor­ma­cje posia­damy na Pań­stwa temat oraz w jakim celu zostały one zebrane.

Prawa autor­skie

Zawar­tość Serwisu chro­niona jest pra­wami autor­skimi. Wszel­kie utwory, znaki towa­rowe, loga, wzory użyt­kowe, wzory prze­my­słowe, etc. przed­sta­wiane w Serwisie sta­no­wią wła­sność autorów lub upraw­nio­nych osób trze­cich. Zabro­nione jest ich uży­wa­nie, kopio­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie czy inne wyko­rzy­sty­wa­nie bez uprzed­niej zgody podmiotu upraw­nio­nego.

Ogra­ni­cze­nie odpo­wie­dzial­no­ści

Infor­mu­jemy także, że nie pono­simy odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek szkody wyni­kłe z wykorzy­sta­nia infor­ma­cji zawar­tych na Serwisie lub uzy­ska­nych za jego pośred­nic­twem. Przy korzy­sta­niu z Serwisu zalecamy podej­mo­wa­nie nie­zbęd­nych środ­ków ostroż­no­ści, w tym zabez­pie­cze­nie się przed wiru­sami kom­pu­te­ro­wymi. Niniej­szy Regu­la­minu może ule­gać zmia­nie, więc pro­simy Pań­stwa o regu­larne spraw­dza­nia jego aktu­al­nej tre­ści.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Wszelkie spory nie zawarte w regulaminie rozstrzyga administrator Niezależnego Serwisu Miejskiego w Radzyniu Podlaskim – radzyniacy.pl

Regulamin aktualny na dzień 23 maja 2018 roku.