Czerwcowa sesja Rady Powiatu

Sesja Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
  – stwierdzenie quorum
  – ustalenie porządku obrad,
  – przyjęcie protokołów:
  – Nr XXXIX/2018 z dnia 29 marca 2018 roku
  – Nr XL/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
  – Nr XLI/2018 z dnia 14 maja 2018 roku
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Powiatu Radzyńskiego.
  5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim w zakresie działalności oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie radzyńskim w 2017 roku.
  6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu radzyńskiego w 2017 roku.
  7. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu od dnia 22 czerwca 2017 roku do dnia 14 maja 2018 roku.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
  b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
  9. Podjęcie uchwał:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Radzyński oraz warunków i zasad korzystania z nich.
  c) w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Starosty Radzyńskiego.
  d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2018 rok
  e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .
  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.
  Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady